Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) előírásai alapján a csempediszkontpecs.hu weboldal látogatóinak adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli az adatkezelő. A weboldal használatával elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat

1. Az adatkezelő 

Neve: Csempediszkont Kft.

Székhelye: 7634 Pécs, Szigeti tanya 21.

Telefonszáma: 72-254-640

E-mail címe: csempediszkont@gmail.com

2. Az adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó: 

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatkezelő megbízásából az alábbi tárhelyszolgáltató jogi személy kezeli a látogatók személyes adatait, mint adatfeldolgozó:

Név: Studio3way Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3300 Eger, Bródy Sándor u. 6.1. em. 1. ajtó

Postai cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/C

E-mail:  kovacs.erik@s3w.hu

Telefon: +36 70 946 7885 (?)

3. Az adatkezeléssel érintett adatok 

A weboldal használatával az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a látogató IP címét.

A weboldal az alapvető működése érdekében, rendszerbiztonsági okokból, valamint egyéb, a működést segítő funkciók érdekében ún. sütiket alkalmaz. A weboldal az alapvető működéshez szükséges sütiken túl kizárólag a látogató hozzájárulása esetén alkalmaz sütiket. A sütiket a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltásával a látogató tudomásul veszi, hogy sütik nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A sütik alkalmazása során a látogató személyes azonosítására nem kerül sor, azonban a sütik az eszközét és internetkapcsolatát felismerhetővé teszik a további látogatások alkalmával. Az adatkezelő a személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, sütik alkalmazásával a következő személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok, valamint érdeklődési körre vonatkozó információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján), illetve egyéb adatok. A sütikben tárolt adatokat a látogató is képes megtekinteni, így a kezelt adatokat a látogató is ellenőrizheti.

A fentieken túl az adatkezelő kezeli a kapcsolatfelvétel során megadott nevét és e-mail címét, illetve amennyiben a közzétett elérhetőségeken felveszi vele a kapcsolatot az esetleges személyes adatait.

4. Adatok továbbítása harmadik fél részére 

A 3. pontban rögzített adatai az alábbi külső adatkezelők részére kerülhet továbbításra, melyhez a látogató kifejezett hozzájárulását adja:

Google Analytics:

A Google Analytics egy olyan szolgáltatás, mely statisztikai céllal működik, a látogatottság mérésére, követésére és elemzésére használja az adatkezelő.
A Google adatvédelmével kapcsolatos tájékoztatásáról itt olvashat bővebben: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook (Meta):

Az adatkezelő a Facebook szolgáltatásait statisztikai és a remarketing céllal veszi igénybe.
Bővebb információ az adatkezelésről: https://www.facebook.com/business/gdpr

Instagram:

Az adatkezelő az Instagram szolgáltatásait statisztikai és a remarketing céllal veszi igénybe.
Bővebb információ az adatkezelésről: https://help.instagram.com/519522125107875

5. Az adatkezelésre vonatkozó alapelvek

Átláthatóság, jogszerűség és tisztességes eljárás

Az adatkezelő valamennyi adatkezelési tevékenységet úgy végez, hogy az a látogató számára átlátható, megismerhető legyen. Az adatkezelő az adatkezelési tevékenység során jogszerűen, tisztességesen köteles eljárni.

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Célhoz kötöttség

Az adatkezelő által kezelt adatok felhasználására, kezelésére, továbbítására kizárólag a jelen tájékoztatóban foglalt, egyértelmű és jogszerű célokból kerülhet sor, az eredeti céllal össze nem egyeztethető adatkezelés tilos.

Adattakarékosság

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, azok kizárólag a szükséges adatokra korlátozódnak.

Pontosság

Az adatkezelő által kezelt személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; az adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

Korlátozott tárolhatóság

Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, amely az érintett azonosítását csak a személyes adatok kezeléséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg

A személyes adatok kezelését oly módon végzi az adatkezelő, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

6. A látogató adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A tájékozódáshoz és hozzáféréshez fűződő jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és különösen a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.

Helyesbítéshez és törléshez való jog:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

A jogszabályokban írt követelmények fennállása esetén az érintett jogosult az adatkezelés korlátozását kérni.

Hozzájárulás visszavonása:

Amennyiben az érintett hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult a hozzájárulást visszavonni, illetve a hozzájárulás ellen kifogást emelni azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Adathordozhatóság:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapult, vagy automatizált módon történik.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga:

Az adatkezelés vonatkozásában az érintett jogosult panaszával a felügyeletet ellátó hatósághoz fordulni.

A felügyeletet ellátó hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: H-1125 Budapest, Falk Miksa u. 9-11

Tel.: +36 1 391 -1400

Fax: +36 1 391 -1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

A panasztételi jogon felül az adatkezeléssel érintett választás szerint bírósághoz is fordulhat az információs önrendelkezési jogának sérelmére, vagy jogellenes adatkezelésre hivatkozással. Magyarországon a pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt kell megindítani, vagy az adatkezelő székhelye alapján a Pécsi Törvényszék előtt indítható meg.

7. Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama 

Az adatkezelés célját, jogalapján és időtartamát az alábbi táblázat foglalja össze az egyes személyes adatok vonatkozásában:

Személyes adat típusa Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
a weboldal működéséhez feltétlenül szükséges sütik által továbbított személyes adatok a weboldal megfelelő működésének biztosítása az adatkezelő jogos érdeke a munkamenet időtartama,
vagy 365 nap
a működést segítő, támogató sütik által továbbított személyes adatok a weboldal egyes funkcióinak támogatása, a weboldal kényelmesebb használatának biztosítása az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig terjedő időtartam
a weboldalon megadott kapcsolati adatokon történő kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatok kapcsolatfelvétel, válaszadás a megkeresésre az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig terjedő időtartam

8. Az adatkezelési tájékoztató hatálybalépése, módosításának joga

Jelen adatkezelési tájékoztató 2023. 03. 23-tól lép hatályba.

Az adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Adatkezelésére mindig az adatkezelés kezdőidőpontjában hatályos adatkezelési szabályzat vonatkozik.

Csempediszkont Kft.
adatkezelő